Zápis detí do 1. ročníka

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

Vážení rodičia, sme veľmi radi, že ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2023/2024 do 1. ročníka na našej škole.

Z kapacitných dôvodov je podmienkou prednostného prijatia  trvalé bydlisko dieťaťa  v obci.

Pri prekročení kapacitných možností školy, bude kľúčom k prijatiu dieťaťa dátum odoslania elektronickej prihlášky.

 

Pri zápise postupujte v týchto dvoch krokoch
Najneskôr do 30.3.2023 vyplňte a odošlite  elektronickú prihlášku. Elektronická prihláška sa vám zobrazí po kliknutí na zelené tlačidlo.1.

3. alebo 4. apríla 2023 sa spoločne so svojim dieťaťom dostavte do budovy ZŠ
Školská 11 podľa nasledovného harmonogramu:

3.4.2023

Deti z MŠ Malinovo- trieda VČIELKY       

 o 16.00

4.4.2023

Deti z MŠ Malinovo,- trieda VEVERIČKY

o 16.00

3.4.2023

Deti z MŠ Malinovo – trieda KRTKOVIA

 o 17.00

4.4.2023

Deti z MŠ Malinovo – trieda JEŽKOVIA

  o 17.00

3.4.2023

Deti s trvalým pobytom v Malinove, ktoré nenavštevujú MŠ v Malinove:                     od 16.30 – do 17.30

 • Zápisu sa zúčastňujú obaja zákonní zástupcovia. Ak na zápis príde len jeden zákonný zástupca, je nutné priniesť vyplnený tento formulár: (vyber typ súboru) DOCX   PDF
 • Na zápis si zákonný zástupca prinesie nasledovné doklady: Občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. (Elektronickú prihlášku netlačte. K podpisu ju budete mať pripravenú školou v čase zápisu.)
 • Prosíme rodičov, aby sa na zápis dostavili 10 minút pred jeho začatím podľa časového harmonogramu.
 • Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť individuálny termín zápisu.

Všeobecné informácie k zápisu

Zápis je povinný pre všetky deti:

 • ktoré dovŕšia do 31. augusta 2023 vek 6 rokov
 • ktoré už mali odklad povinnej školskej dochádzky / PŠD/
 • ktorých rodičia budú žiadať odklad PŠD v šk. roku 2023/24
 • ktorých rodičia plánujú odchod do zahraničia, alebo žijú v zahraničí
 • ktorých rodičia budú žiadať predčasné zaškolenie
 • Zákonnému zástupcovi žiaka bude do 15.6.2023 doručené rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí/neprijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • Podrobné informácie k usmerneniu prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole si môžete prečítať na webe ministerstva školstva

 

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2023/2024

Ak  Vaše dieťa bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania, vyplňte elektronickú prihlášku. Na zápis príde len zákonný zástupca podpísať prihlášku bez prítomnosti dieťaťa. Po rozhodnutí riaditeľky MŠ o povolení pokračovania predprimárneho vzdelávania túto skutočnosť oznámte základnej škole, do ktorej dieťa zapisujete.

 

Predčasné zaškolenie do 1. ročníka v šk. roku 2023/2024

Ak pre Vaše dieťa žiadate predčasné zaškolenie, vyplňte elektronickú prihlášku  (do poznámky v elektronickej prihláške napíšte, že žiadate o predčasné zaškolenie dieťaťa a žiadosť nám doručte spolu s povinnými prílohami)

Žiadosť o predčasne zaškolenie dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2023/24
Typ súboru: DOC   PDF

 

Plnenie školskej dochádzky mimo územia SR

Ak žijete, alebo plánujete žiť v zahraničí a dieťa bude navštevovať školu mimo územia SR vyplňte elektronickú prihlášku (do poznámky v elektronickej prihláške napíšte, že žiadate o povolenie plnenia povinnej šk. dochádzky mimo územia SR a žiadosť nám doručte spolu s povinnými prílohami)

Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

Žiadosti s prílohami nám môžete doručiť osobne, alebo poštou /elektronickú prihlášku netlačte a neposielajte/.

Adresa školy: Spojená škola, org. zložka Základná škola, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo

Tel. kontakt zástupkyne org. zložky ZŠ: 0908 818 528 

Mail: zastupkynazs@skolamalinovo.sk


Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

 

Prejsť na začiatok