Zápis detí do 1. ročníka

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Vážení rodičia, sme veľmi radi, že ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2022/2023 do 1. ročníka na našej škole.

Z kapacitných dôvodov je podmienkou prednostného prijatia dieťaťa  trvalé bydlisko jedného z jeho zákonných zástupcov v obci.

Pri zápise postupujte v týchto dvoch krokoch

Najneskôr do 18.4.2022 vyplňte a odošlite  elektronickú prihlášku. Elektronická prihláška sa vám zobrazí po kliknutí na zelené tlačidlo.

20. apríla 2022 sa spoločne so svojim dieťaťom dostavte do budovy ZŠ
Školská 11 podľa nasledovného harmonogramu:

Deti z MŠ Malinovo, budova Nám. 1. Mája: o 16.00

Deti z MŠ Malinovo, budova Tri vody a L. Svobodu :  o 17.00

Deti s trvalým pobytom v Malinove: o 17.30

 • Zápisu sa zúčastňujú obaja zákonní zástupcovia. Ak na zápis príde len jeden zákonný zástupca, je nutné priniesť vyplnený tento formulár
 • Na zápis si zákonný zástupca prinesie nasledovné doklady: Občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. (Elektronickú prihlášku netlačte. K podpisu ju budete mať pripravenú školou v čase zápisu.)
 • Prosíme rodičov, aby sa na zápis dostavili 10 minút pred jeho začatím podľa časového harmonogramu.
 • Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť individuálny termín zápisu.

Všeobecné informácie k zápisu

Zápis je povinný pre všetky deti:

 • ktoré dovŕšia do 31. augusta 2022 vek 6 rokov
 • ktoré už mali odklad povinnej školskej dochádzky / PŠD/
 • ktorých rodičia budú žiadať odklad PŠD v šk. roku 2022/23
 • ktorých rodičia plánujú odchod do zahraničia, alebo žijú v zahraničí
 • ktorých rodičia budú žiadať predčasné zaškolenie
 • Zákonnému zástupcovi žiaka bude do 15.6.2022 doručené rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí/neprijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • Podrobné informácie k usmerneniu prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole si môžete prečítať na webe ministerstva školstva

 

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2022/2023

Ak  Vaše dieťa bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania, vyplňte elektronickú prihlášku. Na zápis príde len zákonný zástupca podpísať prihlášku bez prítomnosti dieťaťa. Po rozhodnutí riaditeľky MŠ o povolení pokračovania predprimárneho vzdelávania túto skutočnosť oznámte základnej škole, do ktorej dieťa zapisujete.

 

Predčasné zaškolenie do 1. ročníka v šk. roku 2022/2023

Ak pre Vaše dieťa žiadate predčasné zaškolenie, vyplňte elektronickú prihlášku  (do poznámky v elektronickej prihláške napíšte, že žiadate o predčasné zaškolenie dieťaťa a žiadosť nám doručte spolu s povinnými prílohami)

Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022

 

Plnenie školskej dochádzky mimo územia SR

Ak žijete, alebo plánujete žiť v zahraničí a dieťa bude navštevovať školu mimo územia SR vyplňte elektronickú prihlášku (do poznámky v elektronickej prihláške napíšte, že žiadate o povolenie plnenia povinnej šk. dochádzky mimo územia SR a žiadosť nám doručte spolu s povinnými prílohami)

Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

Žiadosti s prílohami nám môžete doručiť osobne, alebo poštou /elektronickú prihlášku netlačte a neposielajte/.

Adresa školy: Spojená škola, org. zložka Základná škola, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo

Tel. kontakt zástupkyne org. zložky ZŠ: 0908 818 528 

Mail: zastupkynazs@skolamalinovo.sk


Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Prejsť na začiatok