Zápis detí do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka šk. roka 2021/2022 sa uskutoční od 7. – do 9. apríla 2021

Vážení rodičia, ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2021/2022 do 1. ročníka na našej škole, je pre Vás pripravený formulár elektronickej prihlášky.

Po vyplnení elektronickej prihlášky bude do Vašej e-mailovej schránky zaslaná správa o zaznamenaní vyplnenej prihlášky. Overenie údajov uvedených zákonnými zástupcami v prihláške a jej podpísanie sa uskutoční po ukončení mimoriadnej situácie na základe predložených občianskych preukazov zákonných zástupcov a rodného listu dieťaťa. Presný termín a spôsob overovania bude rodičom oznámený.

Ak pre svoje dieťa žiadate odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2021/2022,  požiadajte riaditeľku materskej školy Vášho dieťaťa o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Po rozhodnutí riaditeľky MŠ o povolení pokračovania predprimárneho vzdelávania túto skutočnosť oznámte základnej škole, do ktorej dieťa zapisujete.

Ak pre svoje dieťa žiadate predčasné zaškolenie do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022 vyplňte elektronickú prihlášku  (do poznámky v elektronickej prihláške napíšte, že žiadate o predčasné zaškolenie dieťaťa a žiadosť nám doručte spolu s povinnými prílohami)

Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022

Ak žijete, alebo plánujete žiť v zahraničí a dieťa bude navštevovať školu mimo územia SR vyplňte elektronickú prihlášku (do poznámky v elektronickej prihláške napíšte, že žiadate o povolenie plnenia povinnej šk. dochádzky mimo územia SR a žiadosť nám doručte spolu s povinnými prílohami)

Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

 

Žiadosti s prílohami nám môžete doručiť osobne, alebo poštou /elektronickú prihlášku netlačte a neposielajte/.

Osobne – zástupkyni org. zložky ZŠ na adresu Školská 11, 900 45 Malinovo

Poštou –  odporúčame 1.triedou na adresu:

Spojená škola, org. zložka Základná škola, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo

Tel. kontakt zástupkyne org. zložky ZŠ: 0908 818 528  (ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, kontaktujte nás na tomto tel. čísle)

Mail: zastupkynazs@skolamalinovo.sk

Informácie k zápisu

Zápis je povinný pre všetky deti:

  • ktoré dovŕšia do 31. augusta 2021 vek 6 rokov
  • ktoré už mali odklad povinnej školskej dochádzky / PŠD/
  • ktorých rodičia budú žiadať odklad PŠD v šk. roku 2021/22
  • ktorých rodičia plánujú odchod do zahraničia, alebo žijú v zahraničí
  • ktorých rodičia budú žiadať predčasné zaškolenie

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. kmeňovej škole.

Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na jednu základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti s trvalým pobytom v Malinove. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté.

Výuka v našej základnej škole sa uskutočňuje v troch budovách – ZŠ Školská, ZŠ Višňová a ZŠ Bratislavská. Pri rozdelení detí do tried a jednotlivých budov škola prihliada na kapacitné, priestorové, organizačné a personálne možnosti školy. Z uvedeného dôvodu o umiestnení detí do tried 1. ročníka a jednotlivých budov rozhoduje výhradne škola.

Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať / v elektronickej prihláške to uvedie do poznámky/.

Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľky školy:

  • Rozhodnutie o prijatí do školy
  • Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR
  • Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky
  • Rozhodnutie o predčasnom zaškolení do 1. ročníka

Dokumenty potrebné k zápisu:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka Spojenej školy, organizačnej zložky ZŠ v školskom roku 2020/2021
Typ súboru: DOC, PDF

Dotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ:
Typ súboru: DOC, PDF

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok:
Typ súboru:
DOC, PDF

Splnomocnenie na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza v súvislosti s informáciami a korešpondenciou:
Typ súboru: DOC, PDF

Prejsť na začiatok