O ŠKOLE

PREDSTAVENIE  ŠKOLY

Základná škola v Malinove sa od 1. septembra 2019 stala organizačnou zložkou Spojenej školy v Malinove, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Hlavné sídlo školy je na Bratislavskej ulici, kde sa vzdelávajú žiaci 1. a 2. stupňa /5. a 6. ročník/.

Vyučovanie je organizované aj v ďalších 2 budovách na Školskej a Višňovej ulici, ktoré sú elokovanými pracoviskami základnej školy. Tu sa učia žiaci 1. stupňa.

Naša škola ponúka:

 • Priateľské, útulné a bezstresové prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s počtom žiakov 20 – 25.
 • V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie.
 • Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia.
 • O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,30 do 17,00 hod.
 • Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie, zážitkové učenie, škola hrou).
 • Výučba anglického jazyka od 1. ročníka.
 • Vyučovanie priamo v prírode – v školských altánkoch a v prostredí Malinovského parku.
 • Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (samostatné počítačové učebne, triedy s  interaktívnymi tabuľami a tabletmi, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy).
 • Škola zariadená moderným školským nábytkom, vybavená didaktickou technikou a učebnými pomôckami.
 • Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít.
 • Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky: nemecký jazyk, anglický jazyk, spevácky, športový, výtvarný a turistický krúžok, Všetkovedko i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove.
 • Rôzne školské akcie a výlety, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, oslavy medzinárodných dní a pod.
 • Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Európsky deň jazykov na školách, Deň detí, Deň rodiny a pod.
 • Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci.
 • V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole v prírode pre žiakov 2. – 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov z ročníkov 1. – 4..
 • Úzka spolupráca školy s organizačnou zložkou Spojenej školy – Strednou odbornou školou záhradníckou, rodičmi, Materskou školou Malinka, s obcou a s organizáciami v obci.
 • Zapájanie žiakov do rôznych súťaží v slovenskom jazyku, matematike, do výtvarných i speváckych súťaží.
 • V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčik, ktoré podporuje finančnú stránku školy.

Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola.
Radi Vás privítame!

Prejsť na začiatok