O ŠKOLE

PREDSTAVENIE  ŠKOLY

Základná škola v Malinove sa od 1. septembra 2019 stala organizačnou zložkou Spojenej školy v Malinove, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Hlavné sídlo školy je na Bratislavskej ulici, kde sa vzdelávajú žiaci 1. a 2. stupňa /5. – 7. ročník/.

Vyučovanie je organizované aj v budovách na Školskej a Višňovej ulici. V týchto dvoch elokovaných pracoviskách základnej školy sa učia žiaci 1. stupňa.

Naša škola ponúka:

 • Priateľské, útulné a bezstresové prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s počtom žiakov 20 – 25.
 • Nadobudnutie zdravého sebavedomia a zážitok z úspechu u každého dieťaťa.
 • Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia.
 • Kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,30 do 17,00 hod.
 • Alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie, zážitkové učenie, školu hrou) vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Výučbu anglického jazyka od 1. ročníka.
 • Vyučovanie priamo v prírode – v školských altánkoch a v prostredí parku obce Malinovo.
 • Školu a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (samostatné počítačové učebne, triedy s  interaktívnymi tabuľami a tabletmi, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy), k čomu prispieva a  finančne podporuje aj Občianske združenie Malináčik.
 • Školu zariadenú moderným školským nábytkom, vybavenú didaktickou technikou a učebnými pomôckami.
 • Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít.
 • Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky podľa ponuky.
 • Rôzne školské akcie, výlety, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, oslavy medzinárodných dní a pod.
 • Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD napr. Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Európsky deň jazykov, Deň detí, Deň rodiny a pod.
 • Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci.
 • V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole v prírode pre žiakov 2. – 4. ročníka, absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov z ročníkov 1. – 4. a lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa.
 • Úzku spoluprácu školy s organizačnou zložkou Spojenej školy – Strednou odbornou školou záhradníckou, rodičmi, Materskou školou Malinka, obcou a organizáciami v obci.
 • Zapájanie žiakov do rôznych súťaží zameraných  na slovenský jazyk, anglický jazyk,  matematiku, telesnú,  výtvarnú a hudobnú výchovu.

Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola.
Radi Vás privítame!

Prejsť na začiatok