OZNAMY

Aktualizované dňa: 03.07.2019


Zoznam pomôcok pre školský rok 2019/2020

Pomôcky - 1. ročník
Pomôcky - 2. ročník
Pomôcky - 3. ročník
Pomôcky - 4. ročník


Poďakovanie hasičom

Hasičské auto

Ďakujeme hasičom z Dobrovoľného hasičského zboru v Malinove, že dňa 24.6.2019 pútavo porozprávali deťom o svojej práci a predviedli im z nej krátke ukážky. Aj ovlaženie vodou z hasičskej hadice deťom spríjemnilo pondelkové horúce dopoludnie.


Časový harmonogram posledného dňa školského roka - 28.6.2019

Školská ulica:
7:15- 7:30- zraz žiakov pred školou
7:45- slávnostné príhovory
8:00- kultúrny program
8:15- slávnostné triednické hodiny
do 9:30- odchod žiakov na prázdniny

Višňová a Bratislavská ulica:
7:45- 8:00- zraz žiakov pred školou
8:15- slávnostné príhovory
8:30- kultúrny program
8:45- slávnostné triednické hodiny
do 9:30- odchod žiakov na prázdniny

V tento deň nebude prevádzka ŠKD ( ani ranná služba) a jedáleň. Odchod žiaka zo školy bez rodiča bude umožnený len na základe písomného oznámenia od rodiča.AKCIE NA JÚN:

5. 6. - preventívny program v spolupráci s CPPPaP Senec v IV. B triede
10. - 14. 6. - škola v prírode v Podhájskej pre žiakov 2. - 4. ročníka
5. - 7. 6. - vopred dohodnuté konzultačné hodiny pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka
12. 6. - poldenný výlet žiakov 1. roč. do Malkia parku - Orechová Potôň
19. 6. - vyhodnotenie činnosti v oddeleniach ŠKD
20. 6. - koncoročná hodnotiaca pedagogická rada
21. 6. - vyučovanie podľa rozvrhu
24. 6. - účelové cvičenie formou didaktických hier
25. 6. - odovzdávanie učebníc
26. 6. - triednické práce
27. 6. - "Slovenský deň"
28. 6. - odovzdávanie vysvedčeníSPONZORI ŠKOLY:

p. Miháliková /II. C/ - vecný dar
p. Terneny /II. B/ - finančný príspevok
p. Volná /III. A, IV. A/ - vecný dar
p. Tlstá /III. B/ - finančný príspevok
p. Smižanský /IV. A/ - vecný dar
p. Masarovič /IV. A/ - vecný dar
p. Pavlikánová /vedúca výtvarného krúžku/ - finančný príspevok
p. Prievalská /IV. B/ - vecný dar


 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deťom“. Priateľské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia. O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podľa vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabuľou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitateľská gramotnosť a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súťaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!