Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

NOVINKY

Organizácia posledného dňa šk. roka 2019/20

7.45 hod otvorenie školy a príchod žiakov do tried
8.00 – 9.00 hod slávnostná triednická hodina a odovzdávanie vysvedčení v triedach
9.00 hod odchod žiakov domov
Žiaci vstupujú do školy s rúškom. Jedáleň obedy nevydáva.

Hľadáme:

Hľadáme učiteľa / učiteľku na 1. stupeň ZŠ a učiteľa/učiteľku Telesnej
výchovy na 2. stupeň s nástupom od 25.08.2020, vzdelanie podľa zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v
znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Zz, škola má možnosť
poskytnúť aj ubytovanie.
Kontakt: 0908 818 528 janka.smazakova@skolamalinovo.sk

Vážení rodičia, naša škola organizuje v dňoch 22.6. - 26.6.2020 Letný zber papiera. Kontajner bude umiestnený na parkovisku pri ZŠ Višňová. Zbierame len biely papier (noviny, časopisy, zošity). KARTÓN SA MOMENTÁLNE NEVYKUPUJE, PRETO HO NENOSTE. Ak budeme mať v zbere kartón, zberné suroviny nám za vyzbieraný papier nezaplatia!!! Kontajner bude otvorený od 7.00 do 18.00 hod. Prinesený papier môžete dať v čase, ktorý Vám najlepšie vyhovuje. Pri plnení využívajte priestor kontajnera tak, aby sa donesený papier nehromadil pri dverách, ale aby bol postupne zaplnený celý kontajner. Veríme, že využite túto možnosť na upratanie Vašich bytov a pivníc a zároveň trochu pomôžete škole finančne :-).

Škola od 1.6.2020 Vážení rodičia, všetky deti, ktoré ste nahlásili, sú zaradené do tried /skupín/, bližšie informácie o skupinách Vám poskytnú triedne učiteľky cez edupage.

Pokyny pre rodičov a žiakov

Dôležité:

 1. Pred nástupom Vášho dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu vyplniť a podpísať Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Vyhlásenie dieťa odovzdá triednej učiteľke hneď pri nástupe do školy.

VYHLÁSENIE (vytlačiť, vyplniť)

Toto Vyhlásenie musí zákonný zástupca priniesť aj v prípade, ak jeho dieťa  bude počas dochádzky v mesiaci jún chýbať v škole viac ako 3 dni po sebe.

!!!!   Bez tohto Vyhlásenia nebude dieťa do školy prijaté. !!!!

Nástup do školy  –  od 7.00 do 7.30 hod – príchod žiakov, ranný zdravotný filter, dezinfekcia

Vyučovanie –  od 7.30 do 11.00 hod  /celá škola/

ŠKD vrátane obeda – od 11.00 do 16.00 hod
– v 1. až 3. ročníku môžu deti navštevovať ŠKD / ak nemáte záujem o ŠKD,  ale  dieťa pôjde na obed ktorý je v rámci ŠKD pod dohľadom vychovávateľky, je potrebné uhradiť poplatok 15 eur na mesiac jún/
– vo 4. a 5. ročníku tr. učiteľka odprevádza žiakov do jedálne / po naobedovaní o 12.00 hod odchádzajú sami domov,  rodičia poplatok 15 eur neplatia/

 1. Stravovanie a odhlasovanie obedov:
 • žiaci, ktorí nastúpia do školy 1. 6., ale nemajú záujem o stravovanie, musí zákonný zástupca odhlásiť zo stravovania podľa bežných podmienok cez aplikáciu deň vopred do 14.00 hod
 • žiaci, ktorí do školy nenastúpia 1.6., sú z obedov odhlásení automaticky /ak by počas mesiaca nastúpili, musí ich zákonný zástupca prihlásiť /
 • žiakovi, ktorý nie je na vyučovaní, nemôže školská jedáleň vydať obed, nakoľko jej to neumožňujú personálne,materiálne a priestorové podmienky
 • žiaka, ktorý ochorie náhle, je možné v súrnych prípadoch odhlásiť z obeda v ten deň do 8.00 hod na telefónnom čísle 0917922324 /platí iba v mesiaci jún 2020/
 • jedáleň nevydáva stravu rodičom do obedárov
 • rodičia majú zákaz vstupu do budovy a jedálne
 • je nutné dodržiavať rozpis stravovania v jedálni

Rozpis stravovania:                                                                                                                                  11.45 – 12.15 hod : 1.A  1.B  1.C  4.A  4.B  5.A  5.B
12.15 – 12.30 hod : dezinfekcia
12.30 – 13.15 hod : 2.A  2.B  2.C  3.A  3.B  3.C
13.15 – 13.30 hod : dezinfekcia

Zákonní zástupcovia dodržiavajú pokyny riaditeľky školy a zástupkyne org. zložky ZŠ, ktoré upravujú podmienky prevádzky Spojenej školy, org. zložky Základnej školy do konca školského roku 2019/2020 nasledovne:

 • pri ceste do školy a zo školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ /(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk), zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy /žiak vstupuje do areálu školy sám, rodič zostáva na parkovisku/ a pri odchode žiaka zo základnej školy (rodič zvoní pri dverách príslušnej budovy/
 • sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú
 • žiaci prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti a pred budovou školy rodičia aj žiaci minimalizujú kontakt medzi osobami
 • každý žiak prejde pri vstupe do budovy ranným zdravotným filtrom – meranie telesnej teploty teplomerom, v prípade zistenia vyššej telesnej teploty nebude žiak do školy prijatý
 • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest)nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy
 • ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a zákonní zástupcovia si ho bezodkladne vyzdvihnú, o podozrení na nákazu COVID –19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení
 • pri vstupe do každej budovy je zabezpečená dezinfekcia rúk, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným
 • zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška
 • žiak nosí rúško všade v spoločných vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno -vzdelávací proces / pri výkone a zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu nosia rúško alebo ochranný štít pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci /
 • počas celej dochádzky zákonný zástupca dbá vo zvýšenej miere na hygienu a čistotu odevov, učebných pomôcok žiaka, školské potreby si žiak nosí podľa pokynov triednej učiteľky
 • zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • v prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii zákonný zástupca informuje príslušného vyučujúceho, riaditeľku školy, alebo zástupkyňu org. zložky ZŠ, povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom, za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené
 • každý žiak si nosí desiatu, pitie, malý ruksačik, uč. pomôcky podľa pokynov tr. učiteľky – vyučovanie bude prebiehať aj vonku / altánok, park…./
 • žiaci 4. a 5. ročníka idú po naobedovaní povinne sami domov / nemajú ŠKD /, nezdržiavajú sa zbytočne v okolí školy
 • žiaci, ktorí do školy nenastúpia, budú o forme ďalšieho vzdelávania informovaní cez edupage svojimi vyučujúcimi jednotlivých predmetov

OZNAM

Ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí od 1.6.2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či základnú školu otvoria a v akom režime /plánujeme od 7.00 do 16.00 hod/. Z tohto dôvodu potrebujeme zistiť a presne vedieť, ktoré deti určite nastúpia 1.6.2020 do našej školy. Prosím kontaktujte svoje triedne učiteľky a do zajtra 20.5.2020 im nahláste, či Vaše dieťa určite nastúpi, bude chodiť na obed a bude navštevovať ŠKD. Podľa zisteného stavu Vás budeme o ďalšom postupe informovať.

Zástupkyňa pre org. zložku Mgr. Jana Smažáková

Príloha: Organizácia a podmienky prevádzky ZŠ do konca šk. roku 2019/20

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Prosíme rodičov predškolákov, aby vyplnili elektronickú prihlášku do 30. apríla 2020.

Po vyplnení elektronickej prihlášky bude do Vašej e-mailovej schránky zaslaná správa o zaznamenaní vyplnenej prihlášky. Overenie údajov uvedených zákonnými zástupcami v prihláške a jej podpísanie sa uskutoční po ukončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania na základe predložených občianskych preukazov zákonných zástupcov a rodného listu dieťaťa. Presný termín a spôsob overovania bude rodičom oznámený na stránke školy.

Ak pre svoje dieťa žiadate odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzkynevypĺňate elektronickú prihlášku, ale vypĺňate:
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky (výber verzie: DOC PDF)

Ak pre svoje dieťa žiadate predčasné zaškolenie do 1. ročníka v šk. roku 2020/21 vypĺňate:
elektronickú prihlášku
a
Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2020/21
.
(výber verzie: DOC PDF)

Ak žijete v zahraničí a Vaše dieťa bude navštevovať školu mimo územia SR
vypĺňate:
elektronickú prihlášku a
Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
(výber verzie: DOC PDF)

Všetky žiadosti nám pošlite poštou / odporúčame 1.triedou / na adresu:

Spojená škola
org. zložka Základná škola
Bratislavská 44
900 45 Malinovo

Povinné prílohy k žiadostiam doručí zákonný zástupca dodatočne, po ukončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Presný termín doručenia bude rodičom oznámený na stránke školy.

 V prípade, ak má riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

Tel. kontakt: 0908 818 528 / ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, kontaktujte nás na tomto tel. čísle, alebo mailom janka.smazakova@zsmalinovo.sk /

USMERNENIE O ZÁPISE DO 1. ROČNÍKA

vydané na základe
ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia elektronicky.

Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia a milí žiaci,

s ohľadom na vzniknutú situáciu si Vás dovoľujem informovať, že na základe rozhodnutia ministra školstva sa

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach
v období od 30. marca 2020 do odvolania.

OZNAM PRE RODIČOV

Rodičia žiakov majú nárok na čerpanie OČR na základe žiadosti, ktorú možno podať aj elektronicky alebo telefonicky.

Formulár OČR (DOC súbor, 2 strany, veľkosť: 0,1 MB)
Formulár OČR (PDF súbor, 2 strany, veľkosť: 0,1 MB)

Informácie o žiadosti o OČR (otvorí sa stránka www.socpoist.sk na novej karte)

Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, napíšte žiadosť podľa vzoru rukou, podpíšte ju, odfoťte telefónom a pošlite na mailovú adresu Vašej pobočky sociálnej poisťovne:
Kontakty na pobočky (otvorí sa stránka www.socpoist.sk na novej karte)

Ďalšie informácie o žiadosti o OČR (PDF súbor, 1 strana, veľkosť: 0,2 MB)

Usmernenie MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení

Vyučovanie počas karantény

Vzhľadom k tomu, že škola má voči žiakom určité vzdelávacie záväzky, vyzvali sme žiakov a rodičov, aby  každý deň sledovali edupage prípadne maily, kde  im budú vyučujúci posielať zadania na jednotlivé predmety pre daný deň v čase do 9.00 hod. ráno. Žiaci sú povinní tieto úlohy vypracovať. Dôvodom je nestratiť vzdelávaciu kontinuitu počas karantény. Dobrať učivo viacerých  vyučovacích dní je aj pre vyučujúcich aj pre žiakov náročné a stresujúce.

O každej zmene Vás budeme včas informovať prostredníctvom webovej stránky školy alebo edupage.

Plne chápeme, že niektorí rodičia budú mať veľké problémy,  ako sa postarať o deti počas krízového režimu, avšak  vždy je  lepšie riešiť túto situáciu karanténou, ako sa obávať o zdravie rodinného príslušníka. Je neefektívne, ak škola vyhlási voľno, ale deti sa budú stretávať na iných aktivitách. Preto žiadame rodičov, aby zamedzili stretávaniu sa detí vo voľnom čase a dodržiavali preventívne opatrenia.

Spojená škola, organizačná zložka Základná škola, Bratislavská 44 v Malinove prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie s nástupom ihneď.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

SPONZORI ŠKOLY:

 • p. Miháliková /III. C/ – vecný dar
 • p. Gábrišová /I. A/ – vecný dar
 • p. Krištofič /I. A/ – vecný dar
 • p. Klembara /I. A/ – vecný dar
 • p. Dobranský /I. A/ – vecný dar
 • p. Šálek /I. A/ – vecný dar
 • p. Sosková /I. B/ – vecný dar
 • p. Gerhátová /I. B/ – vecný dar
 • p. Kočišová /I. B/ – vecný dar
 • p. Ráczová /I. B/ – vecný dar
 • p. Zika /V. B/ – vecný dar

Najbližšie prázdniny:

1. júl – 31. august 2020

Informácie o strave, poplatkoch a kontaktné informácie
Prejsť na začiatok