NOVINKY

Potvrdenia o návšteve školy

Tento modul umožňuje rodičom, žiakom a učiteľom kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy / o zamestnaní. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať.

Pozrite aj: Ako rodič vytlačí potvrdenie o návšteve školy?

Od 8. 2. 2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa

Vážení rodičia,                                                                                                                                          škola od 8. 2. 2021 zabezpečuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa organizačnej zložky ZŠ /2. stupeň ZŠ pokračuje v dištančnom vzdelávaní/. Chceme ubezpečiť všetkých rodičov, že škola vytvorí čo najbezpečnejšie podmienky pre príchod a vzdelávanie detí. Pevne veríme, že sa k prezenčnej forme vzdelávania postupne budú môcť pridať aj ostatní žiaci.
Zároveň chceme poprosiť rodičov, aby svoje deti, ktoré do školy v pondelok nenastúpia, odhlásili z obeda a cez edupage kontaktovali triedne učiteľky.

Vedenie školy

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 11. januára 2021

Vyučovanie po vianočných prázdninách sa začína v pondelok 11. januára 2021 dištančným spôsobom (škola zostane zatvorená).

Všetci žiaci školy (1. až 6. roč.) budú doma, vzdelávanie bude prebiehať formou on-line hodín podľa pripraveného rozvrhu, prostredníctvom aplikácie MS Teams. Budú Vás kontaktovať triedne učiteľky.

Návod na používanie MS Teams:

OZNAM

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 sa s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania mení forma vzdelávania na 2. stupni ZŠ z prezenčnej na dištančnú. Z tohto dôvodu vzdelávanie a vyučovanie upravujeme – podrobnejšie informácie v prílohách:   

Rozhodnutie MŠVVaŠ a zmeny termínov jesenných prázdnin:      rozhodnutie MŠVVaŠ

Organizácia výchovno- vzdelávacieho procesu

Vstup do školy cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou alebo
zástupkyňou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby-návštevníka školy.
 
príloha – vyhlásenie o bezinfekčnosti návštevníka školy
  • od 03.09. prebieha výchovno-vzdelávací proces, dochádzka na vyučovanie je povinná,
  • škola je v prevádzke od 7.15  do 16.30 hod,
  • od 03.09. jedáleň vydáva stravu, stravovanie podľa rozpisu tried, jedáleň rozpis
  • režim ŠKD je upravený – ranná nie je v prevádzke,
  • po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni / vrátane víkendov a sviatkov / je potrebné, aby zákonný zástupca predložil podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, / vytlač – príloha vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ/
  • po prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní / víkendy a sviatky sa nezapočítavajú/ z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je nutné, aby zákonný zástupca predložil potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast,
  • v prípade podozrenia, potvrdeného ochorenia Covid 19, alebo lekárom nariadenej karantény, zákonný zástupca bezodkladne informuje triednu učiteľku, zástupkyňu, alebo riaditeľku školy, za týchto podmienok dieťa školu nenavštevuje.
  • nosenie rúška u žiakov 1. a 2. stupňa je povinné do odvolania / viď. prílohu/     final_opatrenia_ruska_15_10

UPOZORNENIE

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 –  zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest, nesmie vstúpiť do priestorov školy / viď. oznam na vchode školy /

podrobné informácie k začiatku šk. roka 2020-21


Zoznamy pomôcok v školskom roku 2020/2021:

Vážení rodičia, prosíme, skontrolujte si e-mailové adresy pre komunikáciu so školou. Funkčná e-mailová adresa je nevyhnutná, aby ste mohli plnohodnotne využívať funkcie systému Edupage pre rodičov. Žiacky edupage nie je to isté ako rodičovské konto. Každý rodič by sa mal prihlásiť do EDUPAGE so svojou emailovou adresou. V prípade, že sa prihlásiť neviete, kontaktujte: podpora@skolamalinovo.sk
Prihlásenie sa do EDUPAGE si môžete vyskúšať na stránke: https://zsmalinovo.edupage.org/?
Pokiaľ sa sem viete prihlásiť svojou emailovou adresou, máte prístup na rodičovské konto.
Po prihlásení rodič prváka vidí do ktorej triedy bolo dieťa pridelené a v ktorej budove sa bude vzdelávať.
 

Rozdelenie tried v šk. roku 2020/2021

Elokované pracovisko Višňová ZŠ – 1.A  1.B  2.A  2.B
Elokované pracovisko Školská ZŠ – 1.C  1.D  2.C  4.A
Bratislavská (budova SOŠZ) ZŠ – 3.A  3.B  4.B  4.C  5.A  5.B  6.A  6.B

OZNAM PRE RODIČOV

Rodičia žiakov majú nárok na čerpanie OČR na základe žiadosti, ktorú možno podať aj elektronicky alebo telefonicky.

Formulár OČR (DOC súbor, 2 strany, veľkosť: 0,1 MB)
Formulár OČR (PDF súbor, 2 strany, veľkosť: 0,1 MB)

Informácie o žiadosti o OČR (otvorí sa stránka www.socpoist.sk na novej karte)

Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, napíšte žiadosť podľa vzoru rukou, podpíšte ju, odfoťte telefónom a pošlite na mailovú adresu Vašej pobočky sociálnej poisťovne:
Kontakty na pobočky (otvorí sa stránka www.socpoist.sk na novej karte)

Ďalšie informácie o žiadosti o OČR (PDF súbor, 1 strana, veľkosť: 0,2 MB)

Plán akcií na tento mesiac:

Otvoriť

Informácie o strave, poplatkoch a kontaktné informácie

Sponzori školy

Stavebniny Horváth – vecný dar

Prejsť na začiatok