Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

NOVINKY

                                                                                                                                                                         

Organizácia výchovno- vzdelávacieho procesu

Vstup do školy cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou alebo zástupkyňou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby / príloha – vyhlásenie/.
  • od 03.09. prebieha výchovno-vzdelávací proces, dochádzka na vyučovanie je povinná,
  • škola je v prevádzke od 7.15  do 16.30 hod,
  • od 03.09. jedáleň vydáva stravu, stravovanie podľa rozpisu tried, rozpisjedálne 
  • režim ŠKD je upravený – ranná nie je v prevádzke,
  • po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni / vrátane víkendov a sviatkov / je potrebné, aby zákonný zástupca predložil podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, / vytlač – príloha vyhlásenie ZZ/
  • po prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní / víkendy a sviatky sa nezapočítavajú/ z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je nutné, aby zákonný zástupca predložil potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast,
  • v prípade podozrenia, potvrdeného ochorenia Covid 19, alebo lekárom nariadenej karantény, zákonný zástupca bezodkladne informuje triednu učiteľku, zástupkyňu, alebo riaditeľku školy, za týchto podmienok dieťa školu nenavštevuje.
  • nosenie rúška u žiakov 1. a 2. stupňa je povinné do odvolania / viď. prílohu/     final_opatrenia_ruska_15_10

UPOZORNENIE

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 –  zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest, nesmie vstúpiť do priestorov školy / viď. oznam na vchode školy /

podrobné informácie k začiatku šk. roka 2020-21


Zoznamy pomôcok v školskom roku 2020/2021:

Vážení rodičia, prosíme, skontrolujte si e-mailové adresy pre komunikáciu so školou. Funkčná e-mailová adresa je nevyhnutná, aby ste mohli plnohodnotne využívať funkcie systému Edupage pre rodičov. Žiacky edupage nie je to isté ako rodičovské konto. Každý rodič by sa mal prihlásiť do EDUPAGE so svojou emailovou adresou. V prípade, že sa prihlásiť neviete, kontaktujte: podpora@skolamalinovo.sk
Prihlásenie sa do EDUPAGE si môžete vyskúšať na stránke: https://zsmalinovo.edupage.org/?
Pokiaľ sa sem viete prihlásiť svojou emailovou adresou, máte prístup na rodičovské konto.
Po prihlásení rodič prváka vidí do ktorej triedy bolo dieťa pridelené a v ktorej budove sa bude vzdelávať.
 

Rozdelenie tried v šk. roku 2020/2021

Elokované pracovisko Višňová ZŠ – 1.A  1.B  2.A  2.B
Elokované pracovisko Školská ZŠ – 1.C  1.D  2.C  4.A
Bratislavská (budova SOŠZ) ZŠ – 3.A  3.B  4.B  4.C  5.A  5.B  6.A  6.B

OZNAM PRE RODIČOV

Rodičia žiakov majú nárok na čerpanie OČR na základe žiadosti, ktorú možno podať aj elektronicky alebo telefonicky.

Formulár OČR (DOC súbor, 2 strany, veľkosť: 0,1 MB)
Formulár OČR (PDF súbor, 2 strany, veľkosť: 0,1 MB)

Informácie o žiadosti o OČR (otvorí sa stránka www.socpoist.sk na novej karte)

Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, napíšte žiadosť podľa vzoru rukou, podpíšte ju, odfoťte telefónom a pošlite na mailovú adresu Vašej pobočky sociálnej poisťovne:
Kontakty na pobočky (otvorí sa stránka www.socpoist.sk na novej karte)

Ďalšie informácie o žiadosti o OČR (PDF súbor, 1 strana, veľkosť: 0,2 MB)

Nástup do školy:

deti nastupujú do školy 2.9.2020 (streda)

Informácie o strave, poplatkoch a kontaktné informácie

Sponzori školy

Stavebniny Horváth – vecný dar

Prejsť na začiatok