Tenis do škôl

Tenis do škôl

Do projektu, ktorý organizuje Slovenský tenisový zväz pod názvom „Tenis do škôl“, sa naša škola zapojila v 2. polroku školského roku 2018/2019.

CIEĽ PROJEKTU:

Zavedením tohto programu do bežného vyučovania v základnej škole a zapracovaním do učebných osnov telesnej a športovej výchovy bude umožnené žiakom absolvovať základy tenisu. Prispejeme tak ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 1. – 4. ročníka na hodinách uvedeného predmetu.

PRÍNOS PRE ŠKOLU:

Zapojením sa do tohto projektu škola získala štartovací balíček tenisového „náradia“ a taktiež komplexné tréningové, vzdelávacie plány pre pedagógov. Takýmto spôsobom sa podarilo do školského fondu zdarma zabezpečiť plnohodnotné pomôcky, ktoré sa budú dať využiť aj pri organizovaní rôznych tenisových turnajov a krúžkov v škole.

Zodp. za projekt: PaedDr. Dajana Csóková

Prejsť na začiatok