Múdri malinovskí čitatelia

Obec Malinovo v roku 2021 umožnila svojim občanom spolurozhodovať o prostriedkoch z rozpočtu obce. Touto aktivitou chce podporiť projekty zamerané na skvalitnenie života v obci prihlásené do participatívneho rozpočtu. Naša škola sa tiež  zapojila do tejto iniciatívy a vypracovala projekt

„ Múdri malinovskí čitatelia“.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu „ Múdri malinovskí čitatelia“ je zvýšenie angažovanosti detí a mladých ľudí pri vytváraní aktivít, ktoré prispievajú k formovaniu ich osobnosti prostredníctvom čítania a literatúry.

Prínos pre školu:

Vytvorením vhodného priestoru pre uchovávanie knižničného fondu školskej knižnice a priestoru čitárne s adekvátnym vybavením,  môžeme organizovať v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania aktivity so zameraním na  rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Pri formálnom vzdelávaní počas vyučovacieho procesu sa v projekte zameriame hlavne na deti prvého a druhého stupňa ZŠ, ktoré prostredníctvom zážitkového učenia môžu spolu s pedagógmi realizovať v čitárni rôzne prednášky, besedy so spisovateľmi, aktivity inscenovaného čítania…..

V rámci neformálneho vzdelávania využijeme čitáreň pri činnostiach v školskom klube detí, krúžkovej činnosti a pri spoločných stretnutiach s Materskou školou Malinkou.

Nové priestory nám však umožnia zapájať sa aj do ďalších nových projektov rôzneho zamerania, ktoré vyžadujú pripravenú priestorovú infraštruktúru.

Erb obce Malinovo
Prejsť na začiatok