OZNAMY

Aktualizované dňa: 27. 03. 2017

Blahoželáme:

Dňa 14.3.2017 vyhral náš žiak Tomáško Psársky veľmi pekné 2. miesto v okresnom kole matematickej súťaže - Pytagoriáda.

Srdečne blahoželáme...

Tomasko Psarsky
Zápis detí do 1 ročníka

sa uskutoční dňa
7. apríla 2017 o 15, 30 hod
v budove ZŠ na Školskej ulici

RODIČIA SI PRINESÚ NA ZÁPIS OBČIANSKY PREUKAZ A RODNÝ LIST DIEŤAŤA


Víťazi súťaží

Ocenený 1 Ocenený 2 Ocenený 3 Ocenený 4 Ocenený 5 Ocenený 6 Ocenený 7


VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Akcie na mesiac marec:

7. 3. - skupinové aktivity pre žiakov 2. B a 4. A v spolupráci s CPPPaP v Senci

8. 3. - školské kolo súťaže "Hviezdoslavov Kubín"

10. 3. - skupinové aktivity pre žiakov 2. A a 3. A v spolupráci s CPPPaP v Senci

13. 3. - projektový deň v ŠKD na rozvoj čitateľskej gramotnosti

14. 3. - okresné kolo súťaže "Pytagoriáda" v Senci

20. 3. - školské kolo súťaže "Matematický klokan"

21. 3. - hudobno-vzdelávacie predstavenie v KD pri príležitosti "Dňa vody"

28. 3. - skupinové aktivity pre žiakov 1. A a 1. B v spolupráci s CPPPaP v Senci

28. 3. - projektový deň v ŠKD: "Vítanie jari"

29. 3. - Deň otvorených dverí v 1. ročníku pre predškolákov z MŠ Malinka

31. 3. - skupinové aktivity pre žiakov 1. C a 3. A v spolupráci s CPPPaP v Senci


SPONZORI ŠKOLY:

p. Tlstá I.B - peňažný dar
p. Czupeková I.C - vecný dar
p. Žilavá I.C - vecný dar
p. Kočiš I.C - vecný dar
p. Špirková I.C - vecný dar
p. Smižanský II.A - vecný dar
p. Horváthová II.A - vecný dar
p. Kováčová II.A - vecný dar
p. Pavlikánová II.A - vecný dar
p. Kislerová - II.A - vecný dar
p. Smižanská II.A - vecný dar
p. Strížencová II.A - vecný dar
p. Jaščura III.A - vecný dar
p. Miháliková III.A - vecný dar
p. Cipovová II.A - vecný dar
p. Volná II.B - vecný dar

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deťom“. Priateľské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia. O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podľa vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabuľou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitateľská gramotnosť a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súťaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!