OZNAMY

Aktualizované dňa: 24. 08. 2016

Vážení rodičia!

Slávnostné zahájenie školského roku 2016/17 sa pre všetkých žiakov školy i rodičov uskutoční 5. septembra 2016 v ZŠ na Školskej ulici pred kultúrnym domom o 8,00 hod. V tento deň bude slávnostne otvorené i elokované pracovisko - ZŠ na Višňovej ulici.

Rozdelenie tried do budov:

ZŠ Školská ulica - I. A, I. B, II. B, IV. A
ZŠ Višňová ulica - I. C, II. A, III. A

Zoznamy žiakov 1. ročníka budú k nahliadnutiu na webovej stránke školy, na vstupných dverách do budovy školy na Školskej ulici v pondelok 29. 8. 2016.


HĽADÁME UČITEĽA/UČITEĽKU 1. STUPŇA

Základná škola prijme do zamestnania učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie v školskom roku 2016/2017. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u riaditeľky školy na telefónnom čísle 02/45955141.


Matematický klokan – najväčšia medzinárodná matematická súťaž

Školský šampión : Lenka Blažková III.A

Úspešní riešitelia: 1. ročník – Barbora Strížencová, Jacopo Boeris, Tobias Barnáš
2. ročník – Laura Zálešáková
3. ročník – Lenka Blažková, Daniel Langer, Tomáš Psársky
4. ročník – Nina Mazánová, Matej Kovács

Matematický klokan 1 Matematický klokan 2


Pytagoriáda - matematická súťaž okresné kolo

Úspešní riešitelia:
3. ročník:
3. miesto: Tomáš Psársky
4. miesto: Lenka Blažková
4. ročník:
4. miesto: Dáša Grambličková a Matej Kovács
15. miesto: Nina Mazánová

= 1 = 2 = 3


Úspešní súťažiaci okresného kola medzinárodného projektu Európa v škole:

Laura Gibalová (3.A) - 1. miesto za výtvarnú individuálnu prácu v 1. kategórii. Téma: Všetko bude v poriadku. Názov práce: Popoluška
Emma Foltinová (4.A) - 1. miesto za výtvarnú individuálnu prácu v 1. kategórii. Téma: Dievčatá to zvládnu tiež. Názov práce: Chcem byť zverolekárka.

Jakub Haško, David Ozaj, Dominik Tencer, Filip Kulacs, Sophia Simonová, Nina Nagyová a Lucia Ema Králiková (4.A) - 1. miesto za literárnu skupinovú prácu v 1. kategórii. Téma: Všetko bude v poriadku. Názov práce: Z rozprávky do rozprávky - leporelo.

=Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 1 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 2 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 3 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 4 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 5 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 6 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 7 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 8 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 9


Konzultačné termíny pre rodičov s vyučujúcimi:

I. A - Mgr. Edita Skácelová: štvrtok 13, 00 – 13, 45 hod
I. B - Mgr. Monika Tvarusková: pondelok 13, 00 – 13, 45 hod
II. A - Mgr. Martina Karkošková: štvrtok 13, 00 – 13, 45 hod
III. A - PaedDr. Dajana Csóková: pondelok 7, 30 – 8, 30 hod
IV. A - Mgr. Jana Smažáková: utorok 13, 00 – 13, 45 hod
ANJ - Mgr. Monika Skarbová: utorok 13, 30 – 14, 00 hod


Naši úspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko

=Uspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko 1 =Uspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko 2 =Uspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko 3 =Uspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko 4 =Uspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko 5 =Uspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko 6


<

Akcie na mesiac september:


Sponzori školy v školskom roku 2015/2016:

p. Smižanský I.A - (vecný dar)
p. Dekyská I.A - (vecný dar)
p. Mózeš IV.A - (vecný dar)
p. Simon Ľ. IV.A - (vecný dar)
p. Mihálik II.A - (vecný dar)
p. Masarovič I.B - (vecný dar)
p. Cipovová I.A - (vecný dar)
p. Pavlikánová I.A - (finančný dar)
p. Kováčová I. A - (vecný dar)

Sponzori školy v prírode - Dudince:

p. Pócsová IV.A
p. Králiková IV.A
p. Gibalová III.A
p. Divko III.A
p. Littera II.A
p. Langer III.A
p. Uher II.A
p. Kromka II.A
p. Mihálik II.A
p. Vrábliková II.A
p. Mózeš IV.A


 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deťom“. Priateľské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia. O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podľa vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabuľou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitateľská gramotnosť a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súťaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!