OZNAMY

Aktualizované dňa: 06. 07. 2017

Pomôcky do školy pre šk. rok 2017/2018:

Pomôcky pre 4. ročník

Pomôcky pre 3. ročník

Pomôcky pre 2. ročník

Pomôcky pre 1. ročník


Víťazná výtvarná práca žiačky Reginy Lipka z III.A na tému:
Práca vodohospodárov očami detí.

ocencnie
Ľadoborec

Slávnostné ukončenie školského roka

7:30 - 8:00 nástup pred Kultúrnym domom (aj ZŠ Višňová)
8:00 - 8:15 príhovory
8:15 - 8:30 kultúrny program žiakov
8:30 - 9:15 odovzdávanie vysvedčení
9:15 - 9:30 odchod žiakov domov


Slávik Slovenska 2017

Dňa 17. mája 2017 žiačka z 2.B triedy Andrejka Erdőšyová úspešne reprezentovala našu školu na okresnom kole speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2017“ v Senci a získala 2. miesto v I. kategórii. Porotu zaujala veľmi peknou interpretáciou dvoch ľudových piesní – Kapura, kapura a Ej, padá padá rosička..... Srdečne gratulujeme a tešíme sa, že máme na našej škole takéto talenty.

Slávik Slovenska 2017

Školská šampiónka a úspešní riešitelia súťaže Matematický klokan

Vytazi

Blahoželáme:

Dňa 14.3.2017 vyhral náš žiak Tomáško Psársky veľmi pekné 2. miesto v okresnom kole matematickej súťaže - Pytagoriáda.

Srdečne blahoželáme...

Tomasko Psarsky

Víťazi súťaží

Ocenený 1 Ocenený 2 Ocenený 3 Ocenený 4 Ocenený 5 Ocenený 6 Ocenený 7


Akcie na mesiac jún:

1. 6. - oslava MDD

2. 6. - riaditeľské voľno

5. - 9. 6. - škola v prírode pre žiakov 3. a 4. ročníka

5. 6. - triedne aktívy ZRPŠ - 1. a 2. ročník

12. - 16. 6. - škola v prírode pre žiakov 2. ročníka

12. 6. - triedny aktív ZRPŠ - 3. ročník

21. 6. - návšteva filmového predstavenia v Tulikine v Šamoríne - najlepší žiaci 1. a 2. ročníka

22. 6. - hodnotiaca pedagogická rada za 4. štvrťrok

26. 6. - účelové cvičenie

27. 6. - odovzdávanie učebníc

28. 6. - "Slovenský deň v škole"

29. 6. - rozlúčka so žiakmi 4. ročníka, triednické práce

30. 6. - odovzdávanie vysvedčení


SPONZORI ŠKOLY:

p. Tlstá I.B - finančný dar
p. Czupeková I.C - vecný dar
p. Žilavá I.C - vecný dar
p. Kočiš I.C - vecný dar
p. Špirková I.C - vecný dar
p. Smižanský II.A - vecný dar
p. Horváthová II.A - vecný dar
p. Kováčová II.A - vecný dar
p. Pavlikánová II.A - vecný dar, finančný dar
p. Kislerová - II.A - vecný dar
p. Smižanská II.A - vecný dar
p. Strížencová II.A - vecný dar
p. Páleník II.A - vecný dar
p. Jaščura III.A - vecný dar
p. Miháliková III.A - vecný dar
p. Cipovová II.A - vecný dar
p. Volná II.B - vecný dar
p. Masarovič II.B - vecný dar

 

SPONZORI školy v prírode:

II. B - p. Barnáš, p. Boeris, p. Csiaki, p. Hendrychová, p. Volná, p. Kľúčik, p. Lazovský, p. Masarovič, p. Pikula, p. Soska, p. Šujan, p. Valachová
II. A - p. Cipovová, p. Dekyský, p. Erdošy, p. Horváth, p. Kayrouz, p. Kán, p. Kislerová, p. Kováč, p. Ondriš, p. Staško, p. Zemaník, p. Zika,
III. A - p. Miháliková, p. Kromka, p. Uher, p. Lipka, p. Vrábliková
IV. A - p. Langer, p. Divko

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deťom“. Priateľské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia. O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podľa vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabuľou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitateľská gramotnosť a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súťaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!