ŠKD

Výchovný program ŠKD

Poplatok za ŠKD v šk. roku 2022/2023:

UPOZORNENIE

Podľa všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2022 zo dňa 09.9.2022,  od 1.1.2023 sa určuje mesačný príspevok školského klubu detí  vo výške 20€  mesačne na jedného žiaka.

Prosíme rodičov, aby poplatok za ŠKD (2. polrok) uhradili do 21.05.2023

Číslo účtu: SK48 8180 0000 0070 0063 1904

Suma: 120 eur

Informácie k úhrade poplatku za ŠKD
Číslo účtu: SK48 8180 0000 0070 0063 1904
Suma: 64 eur (1. polrok)
            120 eur (január – jún)

Poplatok sa uhrádza za každé dieťa ktoré je prihlásené do ŠKD.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom  bude dieťa zo školského klubu detí vylúčené riaditeľom školy.
Prosíme rodičov, aby neuhrádzali poplatok inak, ako je dohodnuté.

Prejsť na začiatok