ŠKD

Výchovný program ŠKD

Poplatok za ŠKD:

Prosíme rodičov, aby poplatky za ŠKD (2. polrok) uhradili do 10.4.2022

Informácie k úhrade poplatku za ŠKD
Číslo účtu: SK48 8180 0000 0070 0063 1904
Suma: 63 eur (polrok)
            96 eur (január – jún)

V zmysle § 114 zákona č. 245/ 2008 Z. z. a VZN BSK č. 3/2021 zo dňa 10.9.2021, prispieva
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí na dieťa mesačne vyššie uvedenou sumou.
Informácie o platbách si môžete sledovať cez aplikáciu edupage v sekcii
platby.
Prvú splátku 63 eur , uhradiť  do 10.11. 2021, druhú splátku 96 eur, 
uhradiť  do 10.4.2022 .
Poplatok sa uhrádza za každé dieťa ktoré je prihlásené do ŠKD.

        Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa
strávi v ŠKD.
Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom  bude dieťa zo školského
klubu detí vylúčené riaditeľom školy.
Prosíme rodičov, aby neuhrádzali poplatok inak, ako je dohodnuté.

Prejsť na začiatok