ŠKD

Výchovný program ŠKD

Poplatok za ŠKD v šk. roku 2022/2023:

Prosíme rodičov, aby poplatok za ŠKD (1. polrok) uhradili do 10.11.2022

Číslo účtu: SK48 8180 0000 0070 0063 1904

Suma: 64 eur

Informácie k úhrade poplatku za ŠKD
Číslo účtu: SK48 8180 0000 0070 0063 1904
Suma: 64 eur (1. polrok)
            96 eur (január – jún)

V zmysle § 114 zákona č. 245/ 2008 Z. z. a  VZN BSK č. 1/ 2022 zo dňa 08.04.2022, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na dieťa mesačne vyššie uvedenou sumou.
Informácie o platbách si môžete sledovať cez aplikáciu edupage v sekcii platby.

Prvú splátku 64 eur, uhradiť  do 10.11.2022,
druhú splátku 96 eur,  uhradiť  do 10.4.2023.

Poplatok sa uhrádza za každé dieťa ktoré je prihlásené do ŠKD.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom  bude dieťa zo školského klubu detí vylúčené riaditeľom školy.
Prosíme rodičov, aby neuhrádzali poplatok inak, ako je dohodnuté.

Prejsť na začiatok