ŠKD

Výchovný program ŠKD

Poplatok za ŠKD

Podľa všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2022 zo dňa 12.05.2023,  sa určuje mesačný príspevok školského klubu detí  vo výške 25€  mesačne na jedného žiaka.

Prosíme rodičov, aby poplatok za ŠKD (1. polrok) uhradili do 29.11.2023

Číslo účtu: SK48 8180 0000 0070 0063 1904

Suma: 100 eur

Do poznámky pre príjemcu prosím uveďte: Meno priezvisko a triedu dieťaťa.

Informácie k úhrade poplatku za ŠKD
Číslo účtu: SK48 8180 0000 0070 0063 1904
Suma: 100 eur (1. polrok, september – december)
            150 eur (2. polrok, január – jún)

Poplatok sa uhrádza za každé dieťa ktoré je prihlásené do ŠKD.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Poplatok sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom  bude dieťa zo školského klubu detí vylúčené riaditeľom školy.
Prosíme rodičov, aby neuhrádzali poplatok inak, ako je dohodnuté.

Prejsť na začiatok