Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

ŠKD

Výchovný program ŠKD

Poplatok za ŠKD:

Mesačný poplatok za ŠKD vo výške 15 eur prosíme uhrádzať každý mesiac na číslo účtu: SK48 8180 0000 0070 0063 1904
Do správy pre príjemcu uveďte : Platba ŠKD, meno dieťaťa, trieda.

Prejsť na začiatok