Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

RADA ŠKOLY

Rada školy sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy uskutočňuje:

  • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4
  • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
  • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.

Členovia rady školy pri ZŠ Malinovo:

Podľa vyhlášky 291/2014 § 2 ods. 1 má  Rada školy pri Spojenej škole, Bratislavská 44, Malinovo 11 členov

1. Milada Poluchová, zástupca ped. prac., predseda rady školy                                            

2. Ing. Roman Vallo, zástupca ped. prac. , podpredseda rady školy

3. Anna Horváthová, zástupca neped. zamestnancov

4. Ing. Zuzana Pikulová, zástupca rodičov

5. RNDr. Ján Lacko, PhD., zástupca rodičov   

6. Petra Kalousková Majtánová, zástupca rodičov

7. Ema Majtánová, zástupca študentov

8. Eugen Janík, zástupca zriaďovateľa

9. PhDr. Branislav Masarovič, zástupca zriaďovateľa

10. Ing. Marek Špirko, zástupca zriaďovateľa

11. Ing. István Pomichal, PhD., zástupca zriaďovateľa

Prejsť na začiatok