RADA ŠKOLY

Rada školy pri Spojenej škole, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo

 

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý  vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona 596/2003 Z. z., navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa a vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z. z.

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.

 

Členovia rady školy:

 1. 1. Milada Poluchová, zástupca ped. prac., predseda rady školy                                            
 2. Ing. Roman Vallo, zástupca ped. prac. , podpredseda rady školy
 3. Anna Horváthová, zástupca neped. zamestnancov
 4. Ing. Zuzana Pikulová, zástupca rodičov
 5. RNDr. Ján Lacko, PhD., zástupca rodičov   
 6. Petra Kalousková Majtánová, zástupca rodičov
 7. Ema Majtánová, zástupca študentov
 8. Eugen Janík, zástupca za obec Malinovo
 9. PhDr. Branislav Masarovič, zástupca zriaďovateľa
 10. Ing. Marek Špirko, zástupca za obec Malinovo
 11. Ing. István Pomichal, PhD., zástupca zriaďovateľa
Prejsť na začiatok