RADA ŠKOLY

Rada školy pri Spojenej škole, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý  vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona 596/2003 Z. z., navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa a vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z. z.

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.

Členovia rady školy:

Mgr. Mária Kapustová, zástupca ped. prac., predseda rady školy
Ing. Roman Vallo, zástupca ped. prac., podpredseda rady školy
Zuzana Miklošová, zástupca neped. zamestnancov
RNDr. Ján Lacko, PhD., zástupca rodičov ZŠ
Mgr. Zuzana Váliková, zástupca rodičov ZŠ
Martin Dragúň, zástupca rodičov SOŠ
Rebeka Melišíková, zástupca študentov
JUDr. Ľubica Zemaníková., zástupca za obec Malinovo
PaedDr. Juraj Jánošík, zástupca zriaďovateľa – poslanec BSK
JUDr. Monika Beňová Makkiová, zástupca zriaďovateľa – poslankyňa BSK
Ing. Marek Špirko, zástupca za obec Malinovo

Prejsť na začiatok