RADA ŠKOLY

Rada školy pri Spojenej škole, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý  vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona 596/2003 Z. z., navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa a vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z. z.

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.

Členovia rady školy:

1. PaedDr. Helena Choborová, PhD., zástupca pedag. prac., predseda rady školy
2. Ing. Roman Vallo, zástupca pedag. prac., podpredseda rady školy
3. Mgr. Martina Hegyiová, zástupca nepedag. zamestnancov
4. Ing. Lucia Barlová Laubertová, zástupca rodičov
5. RNDr. Ján Lacko, PhD., zástupca rodičov
6. Ing. Peter Hric, zástupca rodičov
7. Adam Petráš, zástupca študentov
8. Ing. Juraj Palaj, zástupca za obec Malinovo
9. PhDr. Branislav Masarovič, zástupca zriaďovateľa
10. Ing. Marek Špirko, zástupca za obec Malinovo
11. Ing. István Pomichal, PhD., zástupca zriaďovateľa, zástupca zriaďovateľa

Prejsť na začiatok