PROFESIJNÝ A KARIÉROVÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

PROFESIJNÝ A KARIÉROVÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Cieľ projektu:

Je zameraný na inovovanie a modernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov základných škôl z celého Slovenska uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese nové kompetencie v modernej škole 21. storočia.

Prínos pre školu:

Cieľom školy je schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitňovať výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu a zavádzať do neho moderné prvky didaktickej a počítačovej techniky. V rámci týchto cieľov je potrebné umožňovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa realizuje prostredníctvom tohto projektu. Každoročne sa kontinuálne vzdelávajú jednotliví zamestnanci školy, aby vo vyučovaní vedeli využívať nové formy práce, aktivizujúce metódy a inovatívne koncepcie. Po úspešnom ukončení vzdelávania účastník dostane certifikát o absolvovaní akreditovaného programu vzdelávania v rámci systému ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Prejsť na začiatok