KONTAKT

 

Adresa:

Základná škola
Školská 11
900 45 Malinovo

tel. č.: 02/45955141

tel. č.: 02/52622828 - ekonómka
zsmalinovo@zsmalinovo.sk
riaditel@zsmalinovo.sk
ekonom@zsmalinovo.sk
skd@zsmalinovo.sk

Elokované pracovisko
Základná škola
Višňová 1755
900 45 Malinovo

tel. č.: 02/20853084
mobil: +421 908 818 528
zastupkyna@zsmalinovo.sk

Elokované pracovisko
Základná škola
Bratislavská 44
900 45 Malinovo

tel. č.: 02/43639189
zastupkyna@zsmalinovo.sk

 

Zoznam zamestnancov školy:

ZŠ, Školská ul. 11, Malinovo:
PaedDr. Dajana Csóková - riaditeľka školy, dajana.csokova@zsmalinovo.sk

Mgr. Magdaléna Mokrá - tried. uč. I. C triedy
Mgr. Zuzana Molnárová - tried. uč. II. A triedy
Mgr. Monika Tvarusková - tried. uč. II. B triedy
Mgr. Jana Smažáková - tried. uč. III. A triedy
Mgr. Ivana Priesolová - tried. uč. III. B triedy
Mgr. Katarína Masárová - učiteľka ANJ
Bc. Henrieta Vyoralová - vychovávateľka v I. C triede
Mgr. Annamária Janečková- vychovávateľka v II. A triede
P. Ivana Poliaková- - vychovávateľka v II. B triede
Mgr. Mária Kapustová - vychovávateľka v III. A triede
Milada Poluchová - vedúca ŠKD, vychovávateľka v III. B triede, milada.poluchova@zsmalinovo.sk
Mgr. Margita Švardová - učiteľka náboženstva
Miroslava Kulštrunková - ekonómka školy
p. Alena Horváthová - upratovačka
p. Tibor Tóth - školník

Elokované pracovisko, ZŠ Višňová ul. 1755, Malinovo:
Mgr. Edita Skácelová - zástupkyňa školy, edita.skacelova@zsmalinovo.sk
Mgr. Ľubica Boršová – tried. uč. I. A triedy
Mgr. Alexandra Mikušová – tried. uč. I. B triedy
Mgr. Martina Karkošková - tried. uč. II. C triedy
p. Vilma Juhászová - vychovávateľka v I. A + v rozdelenej II. C triede
p. Zuzana Malyaková – vychovávateľka v I. B + v rozdelenej II. C triede
p. Monika Lieszkovszká - upratovačka

Elokované pracovisko, ZŠ Bratislavská 44, Malinovo:
Mgr. Viera Lacková- tried. uč. IV. A triedy
Mgr. Katarína Masárová- tried. uč. IV. B triedy
p. Elfrida Spitzerová- pedagogická asistentka v IV. B triede
p. Monika Sziglová- vychovávateľka v IV. A triede
p. Monika Lengyelová- vychovávateľka v IV.B triede
p. Mária Strapáčová- upratovačka

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deťom“. Priateľské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia. O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podľa vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabuľou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitateľská gramotnosť a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súťaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!